CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:
 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy deweloperskie
  • umowy przedwstępne
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy darowizny
  • umowy spółki
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy warunkowe
  • umowy zamiany
  • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamenty
  • mowy działu spadku
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • sporządzanie protokołów
  • doręczanie oświadczeń
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów.

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej na­le­ży po­prze­dzić za­się­gnię­ciem w na­szej kan­ce­la­rii bez­płat­nej in­for­ma­cji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia z no­ta­riu­szem for­my czyn­no­ści, uzy­ska­nia wy­ka­zu ko­niecz­nych do­ku­men­tó­w oraz usta­le­nia kosz­tó­w zwią­za­nych z czyn­no­ścią­.

Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą kan­ce­la­rii je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

Oto wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:
 • do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
  • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia oraz na podstawie umowy darowizny bądź umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (postanowienia sądu) zawartych po 01.01.2007 roku
  •   zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej (dot. spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności
 • do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe), a jeżeli w wyniku zbycia zostanie założona nowa księga wieczysta również wyrys z mapy ewidencji gruntów
  •   zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy)
  • zaświadczenie informujące czy zbywana działa leży w strefie rewitalizacji (dot. gmin, w których została podjęta uchwała o rewitalizacji)
  • zaświadczenie wydane przez właściwy urząd z informacją, czy zbywana działka leży w terenach lasów
  • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia oraz na podstawie umowy darowizny bądź umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (postanowienia sądu) zawartych po 01.01.2007 roku
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności